YSGOL EGLWYS

Ysgol Eglwysig yw Ysgol Llanystumdwy.Mae'r ysgol yn cymryd rhan mewn gwasanaethau eglwysig yn ystod y flwyddyn ac mae'r berthynas rhwng yr Eglwys yn y pentref a'r ysgol yn un agos.Maeír ficer lleol sydd ‚ chyfrifoldeb ar Eglwys Llanystumdwy yn aelod oír Corff Llywodraethol ac maeín ymweld ‚ír ysgol bob pythefnos i gynnal gwasanaeth boreol.

Dysgir Addysg Grefyddol ym mhob blwyddyn.Er y gwneir ymgais i fod yn eclectig a dwysau ymwybyddiaeth y plant o wahanol grefyddau, rhoddir blaenoriaeth i'r grefydd Gristnogol bob amser.

Disgwylir i'r plant i gyd gymryd rhan mewn addoliad ysgol gyfan.Fodd bynnag, os dymuna'r rhieni, gellir esgusodi eu plant o'r gwasanaeth.Dylid gwneud unrhyw geisiadau o'r fath yn ysgrifenedig.

A CHURCH SCHOOL

Ysgol Llanystumdwy is a Church School .The school participates in church services during the year and there is a close relationship between the Church in the village and the school.The local vicar who has responsibility for Llanystumdwy Church is a member of the Governing Body and visits the school every fortnight to conduct a morning service.

Religious Education is taught in each year.Although an effort is made to be eclectic and to raise the childrenís awareness of various religions, priority is given to the Christian religion at all times.

The children are expected to take part in an act of worship on a whole-school level.However, if they so wish, parents may withdraw their children from participating in the service.Such requests should be made in writing.