CEFNDIR

Ym 1851, rhoddodd Owen Jones Ellis Nanney o'r Gwynfryn dir i Esgob Bangor ehangu sefydliad addysgiadol a fu eisioes yn bodoli o fewn tŷr ysgol ers tua 1812 pan sefydlwyd ysgol Anglicanaidd yma gan Rheithor y pentref. Mae hyn yn golygu bod y sefydliad yn un or hynaf yng Nghymru ac wedi;

". . . ei sylfaenu ar egwyddorion yr Eglwys Sefydledig yng Nghymru a Lloegr".

Parhaodd y tŷ fel rhan arwahan ac yn gartref ir Pennaeth am gyfnod ond wedyn daeth yn ran or sefydliad fel y mae hyd heddiw.

Mae'r ysgol yn unigryw yng Nghymru gan fod Prif Weinidog Prydeinig, sef David Lloyd George, ymysg ei chyn-ddisgyblon. Fe'i coffeir yn flynyddol drwy i'r disgyblion osod torch o flodau ar ei fedd ar ddydd ei ben-blwydd.

Daw'r rhan fwyaf o'r disgyblion o bentref bychan Llanystumdwy, nid nepell o dref Cricieth. Saif yr ysgol ar ochr orllewinol y pentref gerllaw eglwys y plwyf. Cymraeg yw'r prif gyfrwng dysgu yn yr ysgol a daw tua thri chwarter y plant o deuluoedd sy'n siarad Cymraeg. Defnyddir Saesneg yn gynyddol aml fel cyfrwng dysgu wrth i'r plentyn fynd drwy'r ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn datblygu'n hyderus ddwyieithog wrth ein gadael. Pery'r Gymraeg fod yn iaith gyfathrebu tu allan i wersi.

Mae'r A.A.Ll. yn darparu ar gyfer hwyrddyfodiaid sydd ond ag ychydig neu ddim gwybodaeth o'r iaith Gymraeg. Gall plant fynd i ysgol gyfagos am dymor i dderbyn cwrs dwys yn y Gymraeg. Telir cludiant gan yr A.A.Ll. Argymhellir bod rhieni plant sydd yn y sefyllfa hon yn manteisio ar y cyfleuster hwn.

BACKGROUND

In 1851, Owen Jones Ellis Nanney, Gwynfryn, gave land to the Bishop of Bangor to extend the educational establishment that had existed within the school house since about 1812 when the parish Rector started an Anglican school that become known as Ysgol Llanystumdwy. This makes the school one of the oldest in Wales and based upon the principles of the Established Church in England and Wales ."

The School House remained separate and for a period was home to the Head master but, in time, came to be part of the school as it remains to this day.

The school is unique amongst Welsh schools as David Lloyd George, the British Prime Minister, was a former pupil. He is annually commemorated by pupils placing a wreath of flowers on his grave on his birthday.

The majority of pupils come from the small village of Llanystumdwy , a stones throw from the town of Cricieth . The school stands on the western side of the village near the parish Church . The principal learning medium is Welsh and around three quarters of the children come from Welsh speaking families. English is increasingly used as a medium of learning as the children progress through the school so that they become confidently bilingual. Welsh remains the usual language of communication outside lessons.

The LEA makes provision for latecomers who have little, if any, knowledge of Welsh. Children may attend a nearby school for a term to receive an intensive course in Welsh. Transport costs are paid by the LEA We recommend that parents of children in this situation should avail themselves of this facility.