Gweithgareddau Allgyrsiol

Mae ymweliadau a gweithgareddau y tu allan i safler ysgol yn chwarae rhan bwysig ym mywyd ysgol gan ein bod yn galu elwa o arbenigeddau unigolion neu sefydliadau gwahanol. Enghreifftiau or rhain fyddai ymweld ag amgueddfeydd, gweithgareddau awyr agored ac ymweliadau busnesau lleol i ddysgu am ddiwydiant. Hefyd mae cwmniau neu unigolion yn cynnig gweithgareddau o fewn yr ysgol er mwyn atgyfnerthur addysgu a dysgu. Weithiau gofynnir am gyfraniad gan rieni ar gyfer yr ymweliadau neu weithgareddau yma er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynnig cynifer o brofiadau ag syn bosib ir plant. Llythyrir rhieni ynglyn ag unrhyw gostau mewn da bryd. Os yw rhieni yn ei gael yn anodd i gyfrannu yna gofynnwn i chi ddod i drafod gydar Pennaeth er mwyn ceisio datrys y broblem. Nid ywr ysgol yn codi unrhyw dl am wersi nofio ond gofynnwn am gyfraniad tuag at gostau trafnidiaeth ar gyfer hyn.

ADDITIONAL ACTIVITIES AND EDUCATIONAL VISITS

Visits and activities away from school play an important role in the schools life as we are able to benefit from the specialization of various individuals or institutions. Examples of these would be visits to museums, outdoor activities and visits to local businesses to learn about industry. Also, companies or individuals provide activities in the school in order to reinforce the teaching and learning. Sometimes, contributions from parents are requested for these visits or activities in order to ensure that we are able to offer as many experiences as possible to the children. Correspondence regarding any cost is sent to parents well in advance. If parents find it difficult to contribute, they are asked to come and discuss this with the Head Teacher in an attempt to resolve the problem. The school does not charge for swimming lessons but we do request a contribution towards the cost of transport to lessons.